1e termijn(en) subsidiebeleid en accommodatienota van PHilip den Haan namens AltenaLokaal in de Gemeenteraad Altena 13 oktober 2020


Subsidie. Dit belangrijke onderwerp, direct en indirect grote delen van onze samenleving in Altena rakend, is in de lange voorfase in dit huis besproken, is met betrokkenen voorzover aanwezig op diverse avonden gedeeld, er is informatie opgehaald en daarna verwerkt tot een voorstel dat nu voorligt.

Philip den Haan (AltenaLokaal)

We hebben dit voorstel beeldvormend en opiniërend behandeld. Grote lijnen en details werden afgewisseld. Standpunten en meningen werden uitgesproken en van commentaar voorzien.

Er is veel ingesproken, er zijn veel brieven binnengekomen, er is veel telefonisch en ook fysiek contact geweest met belanghebbenden. Vragen werden gesteld en daar waar het kon beantwoord.

Dit alles gaf voor AltenaLokaal een helder beeld. Een beeld dat wij al hadden zien in die voorfase van dit onderwerp. De smeerolie van onze samenleving, weer anderen gebruiken de term cement, is onmisbaar.

Dan naar de kern,  Voorzitter

We hebben afgesproken dat we het subsidiebeleid van de 3 voormalige gemeenten zouden gaan harmoniseren. Wettelijk moet dit dan ook op 01-01-2021 geregeld zijn.

We hebben daarbij afgesproken dat er extra aandacht uit moet gaan naar het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Dat is ook gebeurd. Nu ligt er een ontwerp waar wij ons op hoofdlijnen goed in kunnen vinden. Echter de verdiepingsslag hebben we door omstandigheden onvoldoende in kaart kunnen brengen. Ook vanwege de fysiek beperkende maatregelen zijn de experimenten rondom wederkerigheid nog niet genoeg van de grond gekomen. Daarom vindt AltenaLokaal en met ons ook het  CDA, SGP, PA en PvdT, dat we de negatieve uitkomsten voor verenigingen in 2021 willen compenseren. In 2021 mogen de verenigingen niet achteruit gaan in hun subsidie-inkomsten ten opzichte van 2020.

In 2021 moeten we de ruimte bieden om te experimenteren met wederkerigheid en goed monitoren wat de rol van de verenigingen zijn voor onze samenleving. Daarom dienen wij met de eerder genoemde partijen een amendement in. De inhoud hebt u kunnen lezen.

Verenigingen en instellingen die als gevolg van de harmonisatie een terugval hebben aan subsidie-inkomsten in 2021 volledig te compenseren,

  1. Deze extra middelen eenmalig te dekken vanuit het budget tbv de regeling stimuleringssubsidie.
  2. De compensatie die voor de afbouw in jaren 2022 (75%) en 2023 (50%) noodzakelijk is, op te lossen in het
           meerjarenperspectief.

(Accommodatiebeleid)
Voorzitter, deze bijdrage is korter, want ik verwijs vwb mijn intro naar die van bij het onderdeel subsidie.

Hoewel we in de voorfase de knipperlicht relatie hebben gezien tussen subsidie en accommodatie beleid, geniet het samenvoegen van beiden toch niet onze voorkeur.

Daar waar het subsidiebeleid een stimuleringsinstrument om verenigingen en initiatieven te ondersteunen, is het accommodatiebeleid juist gericht op de fysieke omgeving waar sport-, cultuur-, hobby- en zorgactiviteiten, maar ook de professionele gemeentelijke dienstverlening fysiek wordt uitgevoerd.

Dit vraagt om een visie die we als raad nog niet hebben gecreëerd. We snappen dat het college ook dit onderdeel moet harmoniseren. En wel op 01-01-2021 geregeld moet hebben. Daarom kunnen we instemmen met de beslispunten die het college ons voorlegt, echter willen wij het graag uitbreiden omdat het werk nog niet gereed is.

( in de bouw zeggen ze altijd Klaar; Naar Huis).  

Hier kunnen we zeggen dat we er zeker goed kunnen wonen, maar dat er nog wel een paar deuren moeten worden gehangen en afgesteld. — verzin ik ter plekke—, hoeft niet natuurlijk)

We hebben met elkaar afgesproken dat we niet alleen een sportaccommodatiebeleid willen ontwikkelen, maar ook een strategisch vastgoed- en accommodatiebeleid voorgelegd zouden krijgen. Tevens moeten we nog een besluit nemen over de gemeentelijke huisvesting. Daarom breiden wij de beslispunten graag uit om het college te vragen om deze zaken voor te bereiden en uit te werken en in de tussenliggende periode  (namelijk 2021) ervoor te zorgen dat de verenigingen/instellingen van Sport-welzijn- cultuur-muziek geen financiële terugval ervaren als gevolg van deze harmonisatie. Zij dienen in 2021 volledig gecompenseerd te worden en willen graag in 2021 de verdiepingsslag mee maken hoe wij tegen al deze accommodaties aankijken.

  1. Sport- en welzijnsaccommodaties die als gevolg van de harmonisatie minder subsidie-inkomsten gaan ontvangen voor 2021 volledig te compenseren en de dekking daarvan te vinden in het beschikbare budget voor de stimuleringssubsidie subsidiebeleid en de begroting dienovereenkomstig aan te passen.
  2. Het college van B&W op te dragen om de raad uiterlijk juni 2021 schriftelijk te informeren over het verloop van het proces met de betrokken verenigingen en instellingen om te komen tot een gedragen accommodatiebeleid voor 2022 en verder.
  3. Het college van B&W op te dragen  om de raad uiterlijk in het derde kwartaal van 2021 een voorstel met een visie op het strategisch accommodatie- en vastgoedbeleid in Altena aan te bieden en de raad nadrukkelijk te betrekken in het proces om te komen tot deze visie.

 

 

 

 

Share
error: Content is protected !!