CDA Aalburg: zorgen over project Haven 8

AALBURG – De CDA fractie uit Aalburg ziet graag dat de gemeente Aalburg aan tafel komt bij de planvorming over het project Haven 8 te Waalwijk. Hierbij wordt o.a. een containeroverslag haven gerealiseerd direct aan de overzijde van het dorp Drongelen.

Volgens fractievoorzitter Arno Bouman moet het effect op de leefbaarheid voor de inwoners van Aalburg vooraf niet onderschat worden. “Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan geluidsoverlast, stofvorming en horizonvervuiling. Door de drukkere scheepsvaart zal de veel gebruikte pont bij Drongelen waarschijnlijk minder vaak kunnen varen. Dat is voor veel scholieren en inwoners uit Aalburg én Waalwijk een belangrijke verkeersader. Dit maakt het logisch dat de gemeente Aalburg zich sterk maakt voor de belangen van haar inwoners.”

Graag ziet de lokale CDA fractie dat de gemeente Aalburg een actieve rol aan gaat nemen bij de planvorming en hierbij de dorpsraden van Drongelen, Eethen, Genderen, Meeuwen en Babyloniënbroek betrekt én op de hoogte houdt. Er zijn signalen dat dit onvoldoende gebeurt. Daarnaast wil CDA Aalburg dat de gemeente Waalwijk in kaart brengt wat de daadwerkelijke effecten zijn voor de inwoners van de Aalburgse dorpen.  “Op dit moment zijn we als raad maar ook als dorpsraden afhankelijk van berichtgeving uit de media. Dat kan en moet anders!”

Daarom heeft het CDA een aantal vragen gesteld aan het college van Aalburg. Hopelijk geven deze vragen bevredigende antwoorden. Daarnaast zullen contacten gelegd worden met de CDA-collega’s uit Waalwijk.

 Raadsvragen: 

Rol Aalburg bij project insteekhaven Waalwijk / Haven 8

 Zoals bij u bekend hebben de gezamenlijke dorpsraden van Drongelen, Eethen en Genderen op 8 maart 2017 via een ingezonden brief aan de gemeenteraad van Waalwijk hun zorgen bekend gemaakt omtrent het effect op de leefbaarheid vanwege de realisatie van het project insteekhaven Waalwijk / Haven 8. Inmiddels hebben de dorpsraden van Babyloniënbroek en Meeuwen zich aangesloten bij dit initiatief.  Deze dorpsraden zijn in de gemeente Aalburg belangrijke partners als het bijvoorbeeld gaat om projecten in het kader van “Samen Doen”.

In mei 2016 is hierover reeds een avond met de dorpsraden belegd in de “Oude School” te Drongelen. Hierbij was naast een afvaardiging van het college van Aalburg ook de betrokken wethouder Bakker uit Waalwijk aanwezig. O.a. is toen de suggestie gedaan om een leefbaarheidsscan uit te laten voeren waarbij de pijnpunten in kaart worden gebracht.

Weliswaar valt de verantwoordelijkheid voor dit project onder de gemeente Waalwijk maar als lokale fractie uit Aalburg maken ook wij ons als CDA ook zorgen over het effect op de leefbaarheid in Drongelen, Eethen, Genderen, Meeuwen en Babyloniënbroek.

Daarom ontvangen we graag z.s.m. antwoord op onderstaande vragen:

  1. Op welke wijze en frequentie vindt er overleg over deze projecten plaats tussen de gemeente Aalburg en Waalwijk?
  2. Zijn er verslagen van deze besprekingen? Zo ja, graag ontvangen wij hier dan kopieën van? Zo niet, bent u bereid deze in het vervolg wel te maken?
  3. Worden de dorpsraden ook actief betrokken bij dit overleg c.q. op welke wijze wordt men actief op de hoogte gehouden?
  4. Bent u op de hoogte van de stappen die de gemeente Waalwijk neemt om het effect op de leefbaarheid v/d bewoners van Drongelen en omgeving in kaart te brengen? Is er bijvoorbeeld iets bekend over de wijze c.q. de termijn waarop dit gaat gebeuren?
  5. Indien maatregelen aan de noordzijde van de Bergsche Maas een positief effect op de leefbaarheid kunnen hebben bent u dan bereid om als college van Aalburg hier pro-actief in mee te denken?
  6. Is er iets bekend over de realisatie van nieuwe en/of hogere windmolens nabij de insteekhaven? Zo ja, wat en heeft de gemeente Aalburg hierin ook een (actieve) rol?
  7. Deelt u de mening van de CDA Aalburg dat het belangrijk is dat de gemeente Aalburg een pro-actieve houding en informatieplicht heeft richting de dorpsraden omtrent deze projecten? Graag doen we dit vooraf aan bestemmingsplanprocedures i.p.v. achter middels juridische procedures.
  8. Bent u bereid om in samenwerking met de genoemde dorpsraden indien onverhoopt noodzakelijk juridische procedures te voeren inzake de noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen?

De fractie van CDA Aalburg

Share
error: Content is protected !!