Cliëntenraad Sociale Zekerheid Werkendam/ Woudrichem en Cliëntenpanel Aalburg

De Cliëntenraad Sociale Zekerheid van Werkendam / Woudrichem en het Cliëntenpanel sociale zaken Aalburg vergaderen voortaan gezamenlijk. De beide adviesorganen zijn bij elkaar gevoegd
om gezamenlijke adviezen uit te brengen aan de colleges van Aalburg, Werkendam en Woudrichem over alle onderwerpen die te maken hebben met armoedebeleid, bijstandsverlening, schuldhulpverlening, inburgering, sociale werkvoorziening etc. Ook de ontwikkelingen rondom de Participatiewet komen in deze vergaderingen aan de orde.

In de gezamenlijke cliëntenraad/cliëntenpanel zitten zowel individuele cliënten als afgevaardigden namens instellingen. De vergaderingen worden geleid door een onafhankelijk voorzitter, mw. mr. drs. Sandra van Breugel. De vergaderingen vinden afwisselend plaats in Aalburg en Werkendam.

De eerstvolgende overlegvergadering is woensdag 22 november 2017 om 10.30 uur in het gemeentehuis van Aalburg.

Voor de vergadering van 22 november staan onder meer de volgende punten op de agenda:

  • Herijking gemeentelijk armoedebeleid
  • Uitvoeringsplan Participatie 2018
  • Vorming brede adviesraad sociaal domein

De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering als toehoorder bij te wonen. De agenda en het verslag van de vorige vergadering kunt u desgewenst per mail opvragen bij Hella de Ridder, hella.de.ridder@werkendam.nl

Wilt u meer weten over de cliëntenparticipatie sociale zekerheid, neem dan contact op met ambtelijk secretaris Ad Huijsman, tel. (0183) 507275, email ad.huijsman@werkendam.nl

Foto: Gerald

Share
error: Content is protected !!