De fractie AltenaLokaal dient schriftelijke vragen in bij het college van Altena


AltenaLokaal stelt een aantal schriftelijke vragen aan het college van Altena over een aantal onderwerpen die u hieronder kunt lezen.

Philip den Haan (AltenaLokaal)

Maatwerk het kan u niet zijn ontgaan dat wij, AltenaLokaal, vanaf het begin van de corona pandemie, bijna 2 jaar inmiddels, regelmatig vragen om maatwerk in Altena waar het betreft de maatregelen ons opgelegd door het kabinet tijdens geheel of gedeeltelijke lockdown periodes. Maatwerk voor en na het afkondigen van de maatregelen.

De
coronamaatregelen treffen de verschillende thema’s zoals onderwijs en ondernemers. Zo ook sport en bewegen. Nu heeft de wetgever ruimte geboden op thema’s voor lokaal maatwerk en is men geleidelijk aan in gaan zien dat de mogelijkheden om op gemeentelijk niveau hier een goede afweging in te maken van toegevoegde waarde is of kan zijn.

Het
stilleggen van delen van de samenleving heeft grote gevolgen. Niet alleen op het moment dat de maatregelen gelden, maar ook op langere termijn. Isolatie zorgt voor mentale en fysieke schade, dergelijke schade kan blijvend zijn.

AltenaLokaal
is al heel lang van mening dat bewegen en sporten van groot belang is voor het opbouwen van een goed afweersysteem. Zeker nu Corona” al lange tijd een stevige inbreuk heeft gepleegd in onze reguliere samenleving is het goed om te voorkomen dat de spreidingskansen toenemen. Je kunt besmet raken door je niet te houden aan afstandsbeperkingen (1,5 meter), aan maximaal aantal personen in een ruimte en ga zo maar door. Inmiddels is door het vergroten van de wetenschappelijke kennis ook bekend dat het vergroten van ons afweersysteem één van de belangrijkste maatregelen is om ons te beschermen. Daarom wordt er ook op gehamerd om bewegen en sporten zoveel als mogelijk te ondersteunen. Natuurlijk dient hierbij zorgvuldig de afweging gemaakt te worden tussen landelijke maatregelen enerzijds en lokale mogelijkheden anderzijds. Vrijwel dagelijks worden wij als lokale politici benaderd met vragen, deze mensen gaan nog net niet over tot protesteren, maar verdienen het wel om gehoord te worden; redelijk te woord te worden gestaan en niet van het bekende kastje naar de muur te worden gestuurd. Uit voorbeelden blijkt dat dit wel gebeurt.

Bijna
2 volle jaren vragen wij om maatwerk in voortdurende zoektocht naar antwoorden en mogelijkheden. Immers de inventiviteit van onze inwoners, onze ondernemers, onze verenigingen,
de
cultuursector, enz is groot en groot genoeg om binnen de mazen van het beleid mogelijkheden te vinden om vooruit te kunnen en mogelijkheden te creëren om in alle opzichten gezond te blijven. Dat is een kracht van Altena.

Graag
vernemen wij van het college:

  1. Of er maatwerk in Altena wordt toegepast; hoe en binnen welke sectoren?
  2. Of er vanuit de Gemeente Altena actief wordt gewezen op de mogelijkheid tot maatwerk?
  3. Op welke wijze u bij de (sport) verenigingen (binnen en buiten) geïnventariseerd heeft wat de behoeften zijn en waar zij tegenaan lopen?
  4. Met welke andere bewegingsbegeleiders u contact heeft gezocht of hen heeft uitgenodigd mee te denken?
  5. Zijn uw initiatieven succesvol en bent u voornemens dit eventueel verder toe te passen?
  6. Wordt aan de afzonderlijke wethouders binnen hun portefeuille voldoende speelruimte geboden om maatwerk aan te kunnen bieden?
  7. Vindt het College het belangrijk om de Raad gelet op hun volks vertegenwoordigende taak vroegtijdig in voornemens en of besluitvorming mee te nemen?


Was getekend.
Philip
den Haan.

Share
error: Content is protected !!