Verkoopvergunning vuurwerk APV jaarwisseling 2017-2018

AALBURG – Bekend wordt gemaakt dat er voor de aanstaande jaarwisseling één verkoopvergunning voor consumentenvuurwerk is verleend. Besloten is om aan Electro World Veen een verkoopvergunning voor consumentenvuurwerk te verlenen in het kader van de Verordening algemeen plaatselijke regelgeving (apv) en de hieruit voortvloeiende Beleidsregels vuurwerkverkoop particulieren. Dit besluit is op 25 oktober 2017 aan de aanvrager verzonden. Het consumentenvuurwerk mag alleen verkocht worden op 28, 29 en 30 december 2017 volgens de wettelijke  voorschriften van onder andere het Vuurwerkbesluit.

Inzage, bezwaar en/of voorlopige voorziening De relevante stukken liggen ter inzage bij de balie VROM, Grote Kerkstraat 32 te Wijk en Aalburg. Voor het inzien van deze beschikking dient u een afspraak te maken via onze website www.aalburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken: 0416-698700. Voor vragen belt u naar het doorkiesnummer 0416 – 69 87 57.

Rechtstreeks belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit. U kunt dit doen door binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 40, 4260 AA WIJK EN AALBURG.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

  1. naam en adres van belanghebbende;
  2. de dagtekening;
  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
  4. de gronden van het bezwaar;
  5. een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door belanghebbende, maar door een ander, namens hem/haar, wordt ingediend.

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. In dat geval kunt u naast het maken van bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland- West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda.

Foto: Geralt

Share
error: Content is protected !!